Оновлено
2012-01-27
14:46

Навчальні посібники та конспекти лекцій

 1. Практикум із загальної психології. Навчальний посібник / Укл. Дубчак Г.М., Рудюк Н.Г. – Чернівці: Рута, 2006. – 360с.
 2. Зварич І.М. Міф і слово в просторово-часовому моделюванні дійсності. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 104с.
 3. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 80с.
 4. Історія психології: античність. Конспект лекцій /Укл. Чуйко Г.В., Кривко Т.А. – Чернівці: Рута, 2006. – 80с.
 5. Дмитренко А.К  Психологія кохання. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 80 с.
 6. Психологічний практикум. Вправи: Навчальний посібник / Укл.: І.А. Гуляс, Н.Г. Рудюк. 2-ге видання. – Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.
 7. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 80с.
 8. Пасніченко А.Е. Психоаналіз: Навчальний посібник. – Ч. І. Ортодоксальні та неортодоксальні течії / Укл., перекл., наук. ред. і вступ. стаття А.Е.Пасніченко. – Чернівці: Рута, 2007. – 100 с.
 9. Гуцуляк Н.М., Рудюк Н.Г., Степаненко О.П. Семінарські заняття з курсу «Загальна психологія». – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.
 10. Зварич І.М. Міф у сучасному художньому мисленні. Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 2006. – 43 с.
 11. Зварич І.М. Міф у контексті творчості Т.Г. Шевченка. Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 2006. – 43с.
 12. Зварич І.М. Архетип і основа художньої традиції. Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 2005. – 47 с.
 13. Зварич І.М. Міф як феномен людського мислення. Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 1005. – 24 с.
 14. Гаркавенко Н.В. Психологія розвитку та вікова психологія. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2007. – 120 с.
 15. Пасніченко А.Е. Загальна психологія [Текст]: курс лекцій. – Ч. 1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 112 с.
 16. Чуйко Г.В., Гуляс І.А., Колтунович Т.А. Екзистенційна психологія:  навчальний посібник. – Чернівці: вид-во «Прут», 2009. – 308 с.
 17. Фахова практика з практичної психології : Методичний посібник /упорядники Я.Ф.Андрєєва, О.П.Никоненко, Н.Ф.Литовченко та ін. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – 55 с.
 18. Гуляс І.А. Психологія перфекціонізму: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 272 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Лист  № 1/II – 10765 від 30.12.2009 року).
 19. Соціальна психологія:  методичні рекомендації / Укл. С. С. Доскач. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 52 с.
 20. Доскач С. С. Тренінг формування внутрішньої позиції дорослого у підлітків. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 96 с.
 21. Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод. Посібник / В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Д.Д.Романовська; за наук. Редакцією В.Г.Панка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 232с.
 22. Словник-довідник психолога-консультанта / укл.: Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук / Нак. ред. В. Г. Панок. – Чернівці: Чернівецький національний університет,  2010. – 200с.
 23. Червінська О. В.Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: Теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури: Науковий посібник. / Червінська О. В., Зварич І. М., Сажина А. В.  – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.
 24. Методологія та методика наукових досліджень у вищій школі. Навчально-методичний посібник для магістрантів / Укл. І.М. Зварич, А.К. Дмитренко. – Чернівці: Рута, 2011. – 104 с.
 25. Практикум з психології: Навчальний посібник / Дубчак Г.М., Рудюк Н.Г. – 3-тє видання. – Чернівці: Книги ХХІ, 2011. – 360 с.
 26. Основи психології кар’єри. Навчально-методичний посібник / Укладачі: Поліщук О.М., Пасніченко В.В. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 124с.
 27. Проскурняк О.П. Материнство: феномен психології та об’єкт виховання: навч.-метод. посібник / О.П. Проскурняк. – Чернівці: Чернівецький нац.  ун-т, 2011. – 112 с.
 28. Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень /  Н.В. Гаркавенко, І.М. Зварич., Чаплак Я. В., Солійчук І.І. та ін. / за заг. ред. І. М. Зварича, В. Г. Панка – Чернівці: Чернівецький національний університет,  2011. – 272 с.
 29. Психологічне консультування: теорія та практика: навч.-метод. посібник  /   І.М. Зварич, Чаплак Я. В., Панок В.Г., Чорнописький О.М. / за заг. ред.  І. М. Зварича,  В. М. Радчук, В. Г. Панка – Чернівці: Чернівецький національний університет,  2011. – 272 с.
 30. Чаплак Я.В. Основи психологічного консультування: навч.-метод. посібник / Я.В.Чаплак, О.М.Чернописький; за наук ред. В.М.Радчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 248с.
 31. Панок В.Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод. посібник / В.Г.Панок, Я.В.Чаплак, Д.Д.Романовська; за наук. редакцією В.Г.Панка. / Видання 2-е, репринтне. – Чернівці, 2011. – 232с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterк«жi@-к<chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.